portale społecznościowe

mail

Rzeszowski ośrodek wsparcia dla osób

w kryzyskie oraz pokrzywdzonych przestępstwem

W ramach działań Ośrodka można będzie skorzystać z pomocy takiej jak:

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne

- Grupa wsparcia

Pomoc psychologiczna tj. różne formy działania na rzecz osób, rodzin lub grup, wykorzystujących wiedzę, refleksję, techniki psychologiczne, realizowane przez osoby o właściwym wykształceniu kierunkowym potwierdzonym stosownymi, uznawanymi dokumentami. Celem pomocy psychologicznej świadczonej w Ośrodku jest:

 

• diagnoza problemu, to znaczy zidentyfikowanie trudności z jaką ofiara sobie nie radzi,

 

• określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem, • poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności,

 

• wzmocnienie pokrzywdzonego w realizowanych przez niego zmianach.

Pomoc prawna - polega na udzielaniu informacji prawnych, mających zastosowanie w konkretnej sprawie, opartych na danych i materiałach przekazanych przez beneficjenta pomocy. W ramach doradztwa prawnego sporządzane są również specjalistyczne pisma prawne. Formy wykorzystujące pośredni kontakt z osobą pokrzywdzoną: • działania z wykorzystaniem telefonu, • działania z wykorzystaniem poczty tradycyjnej/ elektronicznej, • działania z wykorzystaniem technik internetowych.

 

Doradztwo Psychologiczne

Doradztwo Prawne

 Grupa wsparcia

Działania w grupie –to różne sesje, spotkania grupowe, treningi, warsztaty, których istotą jest: wykorzystanie energii i zasobów tkwiących w grupie osób, które łączy podobieństwo (lub przeciwnie – różnorodność) przeżyć, doświadczeń, często wspólne cele.