PRAWNIKON

nINIEP

O POMOCY PRAWNO-OBYWATELSKIEJ

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

W dniu 30 lipca 2018 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy, która obecnie nosi tytuł ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządu i organizacji pozarządowych system gwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych w lokalnych społecznościach. 

Od stycznia 2019 roku zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2 ustawy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

nieodpłatną mediację, lub

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna

 

Na spotkanie z prawnikiem umów się telefonicznie - 94 354 77 29
(numer dostępny w dni robocze od godz. 7,30 do godz. 15,30) 

Zmiany w systemie Darmowej Pomocy Prawnej 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.). 

Dla beneficjentów pomocy – zmiany obowiązujące od 16 maja 2020 r. Na szczególną uwagę zasługuje rozszerzenie zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej o sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. W takiej sytuacji, ze względów bezpieczeństwa, nie jest wymagane złożenie przez osobę uprawnioną oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz – jeśli chodzi o przedsiębiorców jednoosobowo prowadzących działalność gospodarczą – oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Wprowadzono również regulację, której celem jest zapewnienie równomiernych zapisów na dyżury w prowadzonych w danych powiatach punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Wzmocnione też zostało bezpieczeństwo i tajemnica udzielonej pomocy. Umożliwiono osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, skorzystanie z usług nieodpłatnej mediacji poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

Od 16 maja 2020 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod warunkiem, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób. 

Zachęcamy wszystkich do korzystania z porad udzielanych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Powiatu Kołobrzeskiego. Szczegółowe dane dotyczące darmowej pomocy prawnej znajdują się na stronie internetowej Powiatu (www.powiat.kolobrzeg.pl) w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna.

W razie pytań szczegółowych wyjaśnień udzielają pracownicy Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych pod numeram telefonu 94 354 77 29 oraz pod adresem npp@powiat.kolobrzeg.pl

 

Uwaga:

13‑03‑2020 13:47:11

Komunikat w sprawie ograniczenia działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kołobrzeskiego.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19, o którym mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych do odwołania do odwołania ograniczam działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kołobrzeskiego, zlokalizowanych przy ul. Okopowej 15 i Grottgera 11 w Kołobrzegu oraz Wojska Polskiego 58 w Gościnie.

Ograniczenie działalności polegać będzie na udzielaniu porad i pomocy prawnej wyłącznie przez telefon oraz w drodze korespondencji elektronicznej.

Udzielanie pomocy w wyżej przedstawiony sposób będzie przebiegać analogicznie, jak w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w stosunku do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym  poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem poczty elektronicznej email wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym  poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.  

Wzór wniosku w postaci elektronicznej (szablon dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, w zakładce o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.